Pomonok Senior Center

10:00am 04/03/2019 Flushing, NY

Visit CHOICE at the Pomonok Senior Center on Wednesday, April 3 from 10:00 – 11:00 am.

6709 Kissena Blvd.
Flushing, NY 11367